אחריות המעביד בהבטחת בטיחות העובדים בלייזר - מה אומר החוק?

קרינת לייזר בעוצמות גבוהות עלולה לגרום נזקים חמורים ובלתי הפיכים לעיניים ולעור של העובדים החשופים לה. במטרה למזער סיכונים אלה ולהגן על בריאות העובדים, תקנות הבטיחות בעבודה (עובדים בקרינת לייזר) מטילות שורה של חובות ואחריויות על כל מעביד שבמפעלו או במעבדתו נעשה שימוש במוצרי לייזר מסוכנים. אז מהן בדיוק הדרישות העיקריות מהמעביד לפי התקנות?

ראשית, על המעביד חלה חובה למנות ממונה על בטיחות לייזר בעל הסמכה מתאימה, שיהיה אחראי על הפעלת מערך ניהול הבטיחות והסיכונים הקשורים ללייזר. עליו לספק לממונה את כל האמצעים והמשאבים למילוי תפקידו, ולוודא ביצוע בפועל של הנחיותיו.

לפני תחילת השימוש במוצר לייזר מסוכן ואחרי כל שינוי מהותי בו, חובה על המעביד למסור למפקח עבודה אזורי תוכנית בטיחות מפורטת. התוכנית חייבת לכלול מידע על הסיכונים האישיים והסביבתיים, וכן תכנית לאימון והדרכת העובדים בסיכוני קרינת הלייזר ודרכי המניעה.

הדרכה זו חייבת להתבצע בפועל לכל עובד העלול להיחשף ללייזר, עם קבלתו לעבודה ובאופן שוטף לפחות אחת לשנה, בהתאם לתוכן ולשיטות שיבטיחו הטמעה אפקטיבית. המעביד אחראי לוודא באמצעות הממונה שהעובדים אכן מבינים את הנלמד ופועלים בהתאם.

כמו כן, מוטלת על המעביד חובה לספק לעובדיו העלולים להיחשף לקרינת לייזר את כל ציוד המיגון האישי הנדרש כמו ביגוד ומשקפי מגן, בהתאם לאופי הסיכונים. עליו לוודא באמצעות הממונה שאמצעי הבטיחות ותנאי העבודה תואמים את הוראות היצרן והמלצות המעבדה המאושרת שבדקה את המכשירים.

התקנות מחייבות את המעביד גם להזמין בדיקות סביבתיות תעסוקתיות ממעבדה מוסמכת לפחות אחת לשנה, וליישם את ההמלצות לשיפור הבטיחות בהתאם לתוצאות. עליו לתחום ולסמן בבירור את אזורי סיכוני הלייזר, ולהציב שילוט אזהרה מתאים. בכל מקרה של אירוע חריג או תאונה הקשורים ללייזר, חלה עליו חובת דיווח למפקח עבודה אזורי.

מעניין לציין שהחובות המוזכרות לעיל של אספקת ציוד מגן, ביצוע בדיקות סביבתיות, סימון אזורי סיכון ודיווח על אירועים - תקפות לא רק לגבי העובדים, אלא לגבי כל מי שעלול להימצא ולהיחשף לסיכוני לייזר במקום העבודה, גם אם אינם עובדים.

לסיכום, המעביד נושא באחריות רבה ומגוונת לנקיטת צעדים אקטיביים להגנה על שלום העובדים במתקנים בהם מופעלים לייזרים מסוכנים. חברות המתמחות בתחום כמו Safety On יכולות לסייע למעבידים לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות, לצמצם סיכונים ולהטמיע תרבות בטיחות אפקטיבית בעבודה עם מוצרי לייזר.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.